Voorjaarsbeurs voor kinderkleding en speelgoed

Op zaterdagochtend 24 maart wordt de jaarlijkse voorjaarsbeurs voor kinderkleding en speelgoed gehouden in het schoolgebouw van de Nijenoord en de Johan Friso school aan het Hooilandplein in Wageningen (Noord-West). Van de opbrengst is 25% bestemd voor de beide scholen.

Iedereen is tussen 10:00 en 12:00 uur welkom om te neuzen tussen de kledingrekken en een keuze te maken uit de aangeboden kleding in maat 92 t/m 176. Door onze strenge voorselectie is het aanbod van goede kwaliteit. Aangeboden worden jassen en zomerkleding, zwem- en sportkleding, binnen- en buitenspeelgoed, kinderboeken, (computer-) spelletjes, sportschoenen, kinderfietsen, fiets- en autostoeltjes, etc.
Terwijl u in alle rust rondkijkt kunnen uw kinderen zich vermaken in ons Kinderparadijs. De toegang is gratis. Houdt u er alstublieft rekening mee dat u bij ons niet kunt pinnen. Tassen worden bij de ingang ingenomen. Tip: neem een vouwkrat mee!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marie Kruit-Libercé: 0317- 428262 of via marie.liberce@hotmail.com
Wilt u zelf spullen verkopen op onze beurs? Dan dient u een verkoopnummer aan te vragen. Kijk voor alle informatie betreffende de beurs op onze website www.kinderkledingbeurswageningen.nl

Uitnodiging bijeenkomst bereikbaarheid op 14 maart

Beste leden van de Bewonersvereniging, overige inwoners van Noordwest en geïnteresseerden,

In mei 2017 hebben wij u als inwoner van Noordwest geïnformeerd over de bereikbaarheidsplannen voor de Campus en de stad. Toen spraken wij over een voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad om te kiezen voor de ‘Campusroute op maaiveld’. Een petitie die opriep tegen dit collegevoorstel en vóór een gefaseerde aanpak van een betere bereikbaarheid (zoals verwoord in onze notitie Draagvlakvariant) is door meer dan 2.600 mensen ondertekend (zie website WGoW) en is inmiddels weer opengesteld. Het is een indicatie dat er grote weerstand is tegen dit plan. Ruim voor de besluitvormende raadsvergadering van 3 juli 2017 is de petitie met toentertijd bijna 2600 handtekeningen aan de gemeenteraad aangeboden.

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2017 een besluit genomen. Een ingewikkeld besluit en anders dan het college voorstelde. De raad heeft, onder druk van de petitie, allerlei voorwaarden gesteld aan een mogelijke campusroute, zoals behoud van het Dassenbos, stiltegebied en fietsroutes. Het besluit stuitte echter weer op verzet van de WUR, omdat het mogelijk gebouwen zou doorkruisen. Ook zou ook deze route nog altijd het Binnenveld doorkruisen.

Dit besluit van de Gemeenteraad is voor de Gedeputeerde Staten van de provincie reden geweest om binnen een week de gemeente te overrulen, het proces over te nemen en te komen met een inpassingsplan (PIP, een provinciaal bestemmingsplan). Argumentatie daarbij is dat de gemeente onvoldoende het provinciaal belang in ogenschouw neemt. Vele partijen in de gemeenteraad vinden het onjuist dat de provincie deze ingreep heeft gepleegd, enkele niet.

Na de zomervakantie van 2017 is de provincie met de planvorming begonnen. Het planproces bestaat uit een aantal fasen. Gestart wordt met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), gevolgd door een Milieu Effect Rapportage (MER), bepaling van een Voorkeurs- alternatief (VKA) en tot slot de opstelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor elke fase is een tijdsplanning gemaakt.

In de eerste fase, de NRD, wordt het plan van aanpak voor het doorlopen van de MER procedure beschreven en onder andere de aanleiding van het project. Ook bepaalt men in de NRD het zoekgebied waarbinnen mogelijke autoroutes zullen worden onderzocht. Dat zoekgebied is tot nu toe zeer beperkt en kan alleen leiden tot een campusroute door het Binnenveld en langs Noordwest. Klik op deze link voor meer informatie vanuit de provincie.

Over de NRD wordt naar verwachting in maart formeel door Gedeputeerde Staten besloten. Vanaf 15 maart start de formele inspraak. Dan kunnen belanghebbenden, zoals inwoners van Noordwest, gedurende 6 weken zienswijzen indienen.

Hoe nu verder?
Zoals u weet werken wij als Bewonersvereniging Noordwest op dit gebied nauw samen met een vijftal andere maatschappelijke organisaties in de coalitie “Wageningen Goed op Weg (WGoW)”. Samen gewerkt wordt met de Fietsersbond Wageningen, Mooi Wageningen, Platform Duurzaam Wageningen, Bewonerscommissie Tarthorst en het Wagenings Milieu Overleg. Allerlei alternatieven zijn door ons ingebracht. Wij hebben aangegeven dat er wel sprake is van lichte filevorming tijdens de spits, maar dat er allerlei aanpassingen en oplossingen te bedenken zijn die kunnen bijdragen om dit wel degelijk op te lossen is zonder een nieuwe autoweg dwars door het Binnenveld. Dat gaat van betaald parkeren invoeren op de Campus, betere fietsroutes, tot het aanpakken van het sluipverkeer tussen A12 en A50, beter geluidswal voor de Horsten en het verbeteren van de toegang van de Campus bij de rotonde Droevendaalsesteeg. U vindt de voorstellen die uitgaat van een gefaseerde aanpak en bekend als Draagvlakvariant, op de website van WGoW.

Al deze voorstellen zijn naar de mening van het College van Gedeputeerde Staten onvoldoende om het door hen aangegeven bereikbaarheidsprobleem op te lossen. Dit betwisten de organisaties van WGoW ten zeerste.
De provincie heeft tot nu toe geen boodschap aan de voorstellen van betrokken burgers en organisaties, de waarde van het Binnenveld en de leefbaarheid van Noordwest en gaat onverstoord door met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe autoweg.

Wat zijn de plannen van de Bewonersvereniging Noordwest?
In Noordwest en de rest van Wageningen zijn er veel tegenstanders van deze nieuwe tweebaansweg door het Binnenveld, die gepland is vlak langs de oostkant van onze wijk. Ook voorstanders. Om daar beter zicht op te krijgen houdt de bewonersvereniging een meningspeiling onder haar leden.
Tegenstanders van de weg kunnen zich melden bij het samenwerkingsverband WGoW en de hiermee gelieerde actiegroep ‘Rondje Campus NEE’. Dit kan door een mail te sturen aan: rondjecampusnee@gmail.com

Wij willen de bewoners van Noordwest en andere geïnteresseerden informeren en van u horen wat u er van vindt. Hiervoor hebben wij samen met Wageningen Goed op Weg (WGoW) een bijeenkomst georganiseerd die plaats vindt op: Woensdag 14 maart om 20.00 uur in de kantine van ONA’53.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
namens de Bewonersvereniging Noordwest en Wageningen Goed op Weg,

Peter Spitteler, voorzitter
(voorzitter@wageningennoordwest.nl)

Snelle Fietsroute Ede-Wageningen komt eraan!

De provincie Gelderland, de gemeente Ede, de gemeente Wageningen en de Wageningen U&R werken samen aan de voorbereiding van een Snelle Fietsroute (SFR) tussen Ede centrum en Wageningen centrum. De gedeputeerde, de wethouders van Ede en Wageningen en de directeur van de Fietsersbond hebben na vooronderzoek uitgesproken, dat een fietsroute door Bennekom en via de Grintweg de voorkeursroute is en dat deze route nader uitgewerkt wordt.

De uitwerking voor het deel binnen de gemeente Wageningen is kort geleden opgestart. Er worden vijf routedelen onderscheiden:
•De inrichting van de Grintweg
•De fietsoversteek bij het kruispunt Grintweg/Mansholtlaan/Nijenoord Allee
•De mogelijke routes en inrichting van het routedeel van en naar het centrum (binnen de ring)
•De oversteek van de N225 (Stadsbrink)
•Een aftakking naar de Campus

Voor de totstandkoming van de SFR werkt de projectgroep samen met een Klankbordgroep (KBG) om bij ontwerp en inpassing van het project zo veel als mogelijk rekening te houden met de belangen van de direct betrokkenen.

Houdt de ontwikkelingen over de Snelle Fietsroute Ede-Wageningen hier bij!

Daag de gemeente uit!

‘Right to Challenge’ start in Wageningen. Vanaf nu kunnen Wageningers een beroep doen op het ‘Right to Challenge’: het recht om de gemeente uit te dagen.

Het idee is dat een groep (georganiseerde) bewoners, eventueel samen met sociale ondernemers, lokale voorzieningen en taken binnen het sociaal domein ‘Samen Wageningen’ van de gemeente over gaat nemen of coproduceren. Taken waarvan de bewoners denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan. “Het is een nieuwe, mooie manier om iets te doen voor je stad. Samenwerken met de gemeente en organisaties om tot betere resultaten te komen. Zo kunnen we inwoners meer invloed en verantwoordelijkheid geven”, aldus wethouder Lara de Brito.

Voor meer informatie kijk op www.wageningen.nl of www.wageningendoet.nu

Groenplan in de Tarthorst

De stand van zaken op dit moment: De gemeente heeft voor 78 bomen een kapvergunning aangevraagd. Voor 60 bomen is deze vergunning verleend. Tot en met 29 januari 2018 is het mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verleende kapvergunningen. Voor 61 bomen is – om verschillende redenen – geen kapvergunning nodig geweest.
Binnenkort kunt u het uitvoeringsplan op de website van de gemeente bekijken. Daar staan ook alle bomen vermeld met hun “status”, zoals ‘kapvergunning verleend’, ‘niet kapvergunningplichtig’ of ‘kapvergunning geweigerd’.
In februari ontvangen alle bewoners van de Tarthorst een brief met uitgebreide informatie. Heeft u nu nog vragen? Mailt u gerust met tarthorst@wageningen.nl

 

De Wijkpanels in 2018

In 2018 komen de Wijkpanels bijeen op 5 februari, 4 april, 4 juni, 22 augustus, 15 oktober en 12 december, steeds vanaf 19.30 uur bij THUIS (voorheen de Wielewaag). Er zijn vanaf dit jaar dus geen aparte vergaderingen per wijkpanel meer: we trekken samen op, in nauwe samenwerking met THUIS! We bespreken lopende zaken die spelen in de wijk en we beoordelen binnengekomen aanvragen voor een bijdrage uit het initiatievenfonds (voorheen wijkbudget). Namens de gemeente neemt onze wijkmanager, Esther Flens, deel aan de vergaderingen. U bent, als inwoner van Wageningen, altijd welkom om onze bijeenkomsten bij te wonen!