Uitnodiging bijeenkomst bereikbaarheid op 14 maart

6 maart 2018

Beste leden van de Bewonersvereniging, overige inwoners van Noordwest en geïnteresseerden,

In mei 2017 hebben wij u als inwoner van Noordwest geïnformeerd over de bereikbaarheidsplannen voor de Campus en de stad. Toen spraken wij over een voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad om te kiezen voor de ‘Campusroute op maaiveld’. Een petitie die opriep tegen dit collegevoorstel en vóór een gefaseerde aanpak van een betere bereikbaarheid (zoals verwoord in onze notitie Draagvlakvariant) is door meer dan 2.600 mensen ondertekend (zie website WGoW) en is inmiddels weer opengesteld. Het is een indicatie dat er grote weerstand is tegen dit plan. Ruim voor de besluitvormende raadsvergadering van 3 juli 2017 is de petitie met toentertijd bijna 2600 handtekeningen aan de gemeenteraad aangeboden.

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2017 een besluit genomen. Een ingewikkeld besluit en anders dan het college voorstelde. De raad heeft, onder druk van de petitie, allerlei voorwaarden gesteld aan een mogelijke campusroute, zoals behoud van het Dassenbos, stiltegebied en fietsroutes. Het besluit stuitte echter weer op verzet van de WUR, omdat het mogelijk gebouwen zou doorkruisen. Ook zou ook deze route nog altijd het Binnenveld doorkruisen.

Dit besluit van de Gemeenteraad is voor de Gedeputeerde Staten van de provincie reden geweest om binnen een week de gemeente te overrulen, het proces over te nemen en te komen met een inpassingsplan (PIP, een provinciaal bestemmingsplan). Argumentatie daarbij is dat de gemeente onvoldoende het provinciaal belang in ogenschouw neemt. Vele partijen in de gemeenteraad vinden het onjuist dat de provincie deze ingreep heeft gepleegd, enkele niet.

Na de zomervakantie van 2017 is de provincie met de planvorming begonnen. Het planproces bestaat uit een aantal fasen. Gestart wordt met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), gevolgd door een Milieu Effect Rapportage (MER), bepaling van een Voorkeurs- alternatief (VKA) en tot slot de opstelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor elke fase is een tijdsplanning gemaakt.

In de eerste fase, de NRD, wordt het plan van aanpak voor het doorlopen van de MER procedure beschreven en onder andere de aanleiding van het project. Ook bepaalt men in de NRD het zoekgebied waarbinnen mogelijke autoroutes zullen worden onderzocht. Dat zoekgebied is tot nu toe zeer beperkt en kan alleen leiden tot een campusroute door het Binnenveld en langs Noordwest. Klik op deze link voor meer informatie vanuit de provincie.

Over de NRD wordt naar verwachting in maart formeel door Gedeputeerde Staten besloten. Vanaf 15 maart start de formele inspraak. Dan kunnen belanghebbenden, zoals inwoners van Noordwest, gedurende 6 weken zienswijzen indienen.

Hoe nu verder?
Zoals u weet werken wij als Bewonersvereniging Noordwest op dit gebied nauw samen met een vijftal andere maatschappelijke organisaties in de coalitie “Wageningen Goed op Weg (WGoW)”. Samen gewerkt wordt met de Fietsersbond Wageningen, Mooi Wageningen, Platform Duurzaam Wageningen, Bewonerscommissie Tarthorst en het Wagenings Milieu Overleg. Allerlei alternatieven zijn door ons ingebracht. Wij hebben aangegeven dat er wel sprake is van lichte filevorming tijdens de spits, maar dat er allerlei aanpassingen en oplossingen te bedenken zijn die kunnen bijdragen om dit wel degelijk op te lossen is zonder een nieuwe autoweg dwars door het Binnenveld. Dat gaat van betaald parkeren invoeren op de Campus, betere fietsroutes, tot het aanpakken van het sluipverkeer tussen A12 en A50, beter geluidswal voor de Horsten en het verbeteren van de toegang van de Campus bij de rotonde Droevendaalsesteeg. U vindt de voorstellen die uitgaat van een gefaseerde aanpak en bekend als Draagvlakvariant, op de website van WGoW.

Al deze voorstellen zijn naar de mening van het College van Gedeputeerde Staten onvoldoende om het door hen aangegeven bereikbaarheidsprobleem op te lossen. Dit betwisten de organisaties van WGoW ten zeerste.
De provincie heeft tot nu toe geen boodschap aan de voorstellen van betrokken burgers en organisaties, de waarde van het Binnenveld en de leefbaarheid van Noordwest en gaat onverstoord door met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe autoweg.

Wat zijn de plannen van de Bewonersvereniging Noordwest?
In Noordwest en de rest van Wageningen zijn er veel tegenstanders van deze nieuwe tweebaansweg door het Binnenveld, die gepland is vlak langs de oostkant van onze wijk. Ook voorstanders. Om daar beter zicht op te krijgen houdt de bewonersvereniging een meningspeiling onder haar leden.
Tegenstanders van de weg kunnen zich melden bij het samenwerkingsverband WGoW en de hiermee gelieerde actiegroep ‘Rondje Campus NEE’. Dit kan door een mail te sturen aan: rondjecampusnee@gmail.com

Wij willen de bewoners van Noordwest en andere geïnteresseerden informeren en van u horen wat u er van vindt. Hiervoor hebben wij samen met Wageningen Goed op Weg (WGoW) een bijeenkomst georganiseerd die plaats vindt op: Woensdag 14 maart om 20.00 uur in de kantine van ONA’53.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
namens de Bewonersvereniging Noordwest en Wageningen Goed op Weg,

Peter Spitteler, voorzitter
(voorzitter@wageningennoordwest.nl)

2 gedachten over “Uitnodiging bijeenkomst bereikbaarheid op 14 maart”

  1. Jammer dat deze uitnodiging vol staat met onjuistheden. Allereerst loopt de campusroute niet “vlak langs de oostkant” van NW. Het voorkeurstrace ligt circa 70 meter ten oosten van de Dijkgraaf, op ruime afstand van de wijk dus. De route loopt ook niet door het binnenveld, maar over de proefvelden en door de gebouwen van de WUR. Terminologie zoals een “autoweg dwars door het binnenveld” is erg tendentieus en kan mensen op het verkeerde been zetten.

  2. Het bereikbaarheids probleem is maar zeer betrekkelijk. Het is waar dat de WUR, de gebouwen en de mensen die er moeten werken steeds meer gaan uitbreiden. Het is m.i. meer een WUR probleem dan een probleem van de Wageningse bevolking. De WUR heeft heeft een prachtige busbaan. Zou het niet een goede oplossing kunnen zijn dat de WUR auto bezitters op kenteken en naam een pasje krijgen om de busbaan te mogen gebruiken om op en neer het WUR terrein te kunnen komen? Het goede gebruik ervan moet en kan dan door de WUR in de hand gehouden en gecontroleerd worden. Hierdoor behoeft er geen nieuw stuk weg langs of door het Dassenbos te worden aangelegd! Her en der zullen wel wat aanpassingen gedaan moeten worden. Wat betreft het verkeer in en om Wageningen zijn er veel meer zaken en is er een coördinatie noodzakelijk, zelfs tussen twee provincies. Veenendaal heeft een probleem met het verkeer door hun stad. Rhenen heeft een probleem bij de brug over de Rijn. Ede heeft een probleem met A30 richting Wageningen/Arnhem en ook het sluipverkeer via Wageningen naar de A 50. Hierdoor wordt de Mansholtlaan alsmede de rotonde zeer belast en aansluitend de Diedenweg met daarna de Ritzemabosweg richting de Rijnbrug bij Heteren.
    Kortom als er m.i niet grootschalig naar oplossingen gekeken wordt blijft het modderen, waarbij we moeten beseffen dat de verkeersproblemen in het westen van land vele malen groter zijn. Als je 1 of 2 keer voor een stoplicht moet wachten, is dit nu zo’n ramp? Zoeken naar alternatieven in groot verband zou een goede zaak zijn. Alleen maar roepen dat Wageningen een bereikbaarheids probleem heeft is brullen voor eigen achterban en meer en meer asfalt.
    Een simpele bewoner van Wageningen.
    Nico van der Wal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.