Wageningen kiest voor krapper rondje campus

4 juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kwam voor de oppositie als een verrassing, maar de Wageningse coalitie heeft gekozen voor een nieuwe bereikbaarheidsvariant: een krapper rondje om de Campus.

Als het aan D66, GroenLinks en Stadspartij Wageningen ligt dan komt er een onderzoek of milieueffectrapportage naar een nieuwe campusroute. Vanaf de Mansholtlaan komt er een nieuwe weg die net voor de Dijkgraaf afbuigt naar het zuiden en dan nabij de Blauwe Bergen aansluit op de Nijenoord Allee.

Dassenbosje

Het grote voordeel volgens de coalitie: het Dassenbosje wordt gespaard, de nieuwe weg komt wat verder van de woningen in Noordwest af te liggen en het wordt rustiger op grote gedeelten van de Nijenoord Allee bij de wijken Rog- en Tarthorst.

Sceptisch

Toch kreeg deze nieuwe variant niet de handen op elkaar bij de oppositie. CDA-fractievoorzitter Martijn Weenink noemde het een ‘wanhoopsamendement’, omdat de coalitie het niets eens zou kunnen worden over andere oplossingen. En de oppositie is zeer sceptisch of de provincie Gelderland en Wageningen UR (eigenaar van gronden waarop de nieuwe weg moet komen te lopen) hier wel mee in zullen stemmen.

Bezorgd

Sterker nog: de oppositie verwacht dat de provincie hier geen genoegen meeneemt en zelf met een inpassingsplan zal komen. Dat dan mogelijk wel door het Dassenbosje en dicht langs de wijk Noordwest zal kunnen lopen. De provincie is bezorgd over de bereikbaarheid van het mondiale kenniscentrum Wageningen UR en vreest dat het verkeer in de toekomst vast gaat lopen.

Lees de reacties op de site van de Gelderlander

Bron: Gelderlander, 5 juli 2017

‘Nee, dit kan niet waar zijn’

Lees de eerste reactie van de WUR

Provincie twijfelt ernstig aan  Wageningse oplossing

Reportage van Resource n.a.v. de raadsvergadering

 

2 gedachten over “Wageningen kiest voor krapper rondje campus”

 1. Op woensdag 5-6-2017 kwam ik ‘s middags om 5:15 Wageningen binnen vanaf de A12. Geen file. Ik moest alleen even wachten achter het rechtdoor gaande verkeer voor ik op het kruispunt met de Nijenoordallee rechtsaf kon. Ik rijd niet vaak in de avondspits. Deze heb ik blijkbaar ook gemist. Laten we goed nadenken en goed meten en concluderen wat het werkelijke probleem is, voor we oplossingen bedenken

 2. Wat is het Dassenbosje waard?

  De compensatiewaarde en de waarde van de ecosysteemdiensten van het Dassenbosje Wageningen Campus
  In dit stuk wordt berekend wat de waarde is van het Dassenbosje langs de Dijkgraaf, dat bij aanleg van een rondje Campus (variant B, verkeersafwikkeling Wageningen) zou moeten verdwijnen. In een voorzichtige berekening kom ik uit op een vervangingswaarde van € 9 miljoen.
  Inleiding
  In de discussie over verkeersafwikkeling in Wageningen en het verminderen van de verkeersdruk in de ochtendspits zijn twee varianten voorgelegd, variant A, het verbreden van de Nijenoord Allee en Mansholtlaan en variant B, het rondje Campus. In de kostenberekening van het rondje Campus wordt door de technische mensen en voorlichters van Wageningen UR ervan uitgegaan van waardering van bestaande waarden en eventuele compensatie ervan voor natuur niet nodig is, wel voor gebouwen. Compensatie van verloren gegane waarden is niet zonder meer iets nieuws planten op een plek die over is. Dat is een reden om de waarde van bossen en de compensatie ervan eens wat nader te bekijken.
  Er is in de loop van de laatste decennia kennis opgedaan over de waarden en diensten van natuur en landschap, hoe die waarde geschat kan worden zowel in functie voor de maatschappij als wat de economische compensatiekosten ervan zijn. Dat geeft ons een basis om te berekenen wat er bij vernietiging ervan een werkelijke gecompenseerd is, als dat al mogelijk. Expertise op dit gebied is aanwezig over de hele wereld, maar vooral in de Verenigde Staten en in Europa (in Wageningen!).
  In stadsbeheer en stadsecologie wordt in de VS veel gebruik gemaakt van de compensatiewaarde van bossen. De vraag is natuurlijk wat dit betekent. Onder meer in Brooklyn en Tampa (Fl), zie http://www.tampagov.net/sites/default/files/planning/files/UCAM-2010-2012/compensatory_replacement_value_of_tampas_urban_forest.pdf) wordt ermee gewerkt. Compensatiewaarde wordt gedefinieerd als een berekend bedrag aan geld dat nodig is om de kosten te betalen nodig om een boom te vervangen door een boom van dezelfde soort, leeftijd en conditie. De compensatiewaarde van bossen in stedelijk gebied wordt berekend op basis van de richtlijnen van de Amerikaanse “Council of Tree and Landscape Appraisers (CTLA)”. Ook de US-Forest Service werkt met deze compensatiewaarden (zie http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/uf/techguide/values.htm). In Europa bestaan dergelijke richtlijnen (nog) niet.
  Wat is de compensatiewaarde van bossen?
  Het bos in de stedelijke ruimte wordt beschouwd als waardevol deel van de stedelijke groene infrastructuur en levert vele diensten aan de stad voor relatief lage kosten. Als bossen vervangen moeten worden, moet de waarde ervan gecompenseerd worden. De compensatiewaarde is een vervangingswaarde van het bos is afhankelijk van leeftijd en de tijd dat het duurt een vergelijkbaar bos terug te krijgen. Het houdt geen rekening met de ecosysteemdiensten en andere waarden die de een bos of individuele bomen leveren (zuurstoofproductie, klimaatregulatie, habitat voor dieren, wateropvang etc.). Ondanks dat werd de geschatte compensatiewaarde van het stedelijke bos in de stad New York in al in 1997 geschat op US$ 5,2 miljard, de compensatiewaarde van het bos in een stad als Tampa (Fl.) is berekend op ongeveer $1.47 miljard dollar, gebaseerd op een complete inventarisatie uit 2007 van alle bos en bomen. De compensatiewaarde wordt volgens de CTLA richtlijnen berekend op basis van vier factoren:
  1. Stamoppervlak (cross sectie op 1,25 m hoogte)
  2. Boomsoort
  3. Conditie van de boom (gezondheid)
  4. Groeiplaats of locatie van de boom
  De compensatiewaarde wordt in de VS gewoonlijk gebruikt om monetaire regelingen te treffen als er schade aan de bomen/het bos ontstaat, bijvoorbeeld door storm of bouwwerkzaamheden, voor waardevermindering van een eigendom en voor het bepalen van verzekeringsclaims. De basis ervan is de vervanging van de bomen door dezelfde soort en compensatie van de eigenaar. Ook in conflicten met hogere besturen (Staat, Nationaal) wordt deze waarde gebruikt.
  Compensatiewaarde Dassenbosje
  In Nederland wordt een dergelijke methode niet zo gebruikt, maar het is wel normaal dat er maatregelen worden genomen en berekeningen gedaan voor herstel en compensatie voor verloren gegaan groen en herstel van ecologische infrastructuur. Dat is onder meer gebeurd bij de aanleg en verbetering van rijkswegen (b.v. A50, A1, A12) en in Wageningen door aanleg van de kikker- en salamandertunnels in de weg Onderlangs naar Lexkesveer en nu bij de aanleg van de noordelijke inprikker.
  Het is op basis van de CTLA richtlijnen tamelijk eenvoudig te berekenen wat de compensatiekosten zouden zijn van het bosje. Het eerste punt is een schatting van het aantal bomen. Gebaseerd op enkele steekproeftellingen kom ik in uit op ongeveer 880 bomen in het bosje. Dit is exclusief de jonge aanplant ter compensatie van de busbaan (75 bomen en 75 struiken) omdat hun vervangingswaarde beperkt is en neerkomt op de recente kosten van aanleg en onderhoud. De soorten zijn zomereik (Quercus robur), lijsterbes (Sorbus aucuparia), grauwe els (Alnus glutinosa), berk (Betula pendula) en Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). De diameter van de eiken is het grootst en is op basis van de steekproef gemiddeld 80 cm, maar voor de berekening van compensatiekosten heb ik 60 cm aangehouden om elke vorm van overschatting te vermijden. De ouderdom van een bos en de omvang van de bomen zijn n.l. belangrijke kostenbepalende factoren. Alle andere bomen zijn gesteld op een diameter van gemiddeld 20 cm. Vergelijkbaar met de berekeningen van de US Forest Service is de waarde van de bomen per cm2 stamdoorsnee gesteld op 1 € (gebaseerd op US$ 5,40 per inch2, jaar 2007). Dit is vrij conservatief, maar ook dit voorkomt overschatting. De conditiefactor is gesteld op 75% (100% is de optimale conditie van de boom) en de groeiplaatsfactor of locatiefactor is, hoewel het een uitstekende locatie is (lang ongestoorde zandbodem met leem, ijzeroerlaag en kwel en geen verharding langs/door het bos) ook gesteld op 75%. Dit leidt tot een berekening van een compensatiewaarde van het bosje van € 8.892299 (bijna 9 miljoen Euro).

  Waarde ecosysteemdiensten van het Dassenbosje
  De ecosysteemdiensten van landschappen zijn al jaren onderwerp van studie en een aantal regeringen heeft ze ook geaccepteerd als onderdeel van hun beleid. Het gaat daarbij onder meer om afvangen van luchtverontreiniging, produceren van zuurstof, opslag van koolstof. Het leveren van nestgelegenheid aan vogels en andere fauna, esthetische functies (landschappelijk schoon), recreatie, waterbuffering etc. Dit is onder meer het geval in Groot Brittannië en Zweden. Voor Nederland heeft het heeft Wageningen UR in 2011 en 2013 overzichtsrapporten gemaakt ten behoeve van het beleid hoe ecosysteemdiensten in verleden, heden en in de toekomst beleid en beleidsbeslissingen kunnen ondersteunen (WOT rapport 111 en 123). De Groot et al (2012, ook Wageningen UR en een van de experts in de wereld op gebied van ecosysteemdiensten) hebben een overzicht gemaakt en een berekening van de economische waarde van ecosysteemdiensten wereldwijd. Een van de ecosystemen die ze hebben meegenomen is de groep “bossen van gematigd klimaat”. Hieronder valt ook het Dassenbosje. De waarde van de naar economische waarde omgerekende diensten komt in hun berekening voor deze bossen op gemiddeld $ 3013 per hectare per jaar berekend op het prijsniveau van 2007. Het Dassenbosje is ruim 4 ha groot, het levert dus volgens deze berekening dus diensten voor een waarde van € 12.000 per jaar.

  Conclusie
  De compensatiewaarde van het bosje komt volgens een mijn berekening, op basis van regels zoals die in de VS worden gehanteerd door stedelijke overheden US forest service en verzekeringen, neer op bijna 9 miljoen Euro. Daarnaast levert het bosje ons ecosysteemdiensten voor € 12.000 per jaar. Als gemeente en provincie het nodig achten om asfalt aan te leggen om vertraging in de ochtendspits te vermijden, dan zijn dit, mijns inziens, factoren, die bij de discussie en de berekening van de kosten van de aanleg ervan betrokken moeten worden.
  Dr R.H.G. Jongman
  Else Mauhsstraat 7, Wageningen
  rob.jongman@xs4all.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.